Jump to: navigation, search

Ougi

Ougi means a large folding fan. You may be looking for:

  • Sensu, a folding fan, formal or informal
  • Hiogi, a ceremonial folding fan
  • Uchiwa, a flat, round fan